Bluefish
Bluefish
Pomatomus saltatrix (Linnaeus)
fish length 61 cm
scale bar 14.0 mm